I. SỰ ĐIỆN LI – Sự điện li là quá trình các chất tan trong nước ra ion. – Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Những chất điện li mạnh: Các axit mạnh: HCl, HNO$_3$, H$_2$SO$_4$ . . .các bazơ mạnh: