Chương 1: Nguyên tử Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo