Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ Bài 1: Thành phần nguyên tử Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử Bài 5: Cấu hình electron Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ